Uitgangspunt voor het leiderschap is het INK-model. De manier waarop leiderschap vorm wordt gegeven, bepaalt voor een groot gedeelte de cultuur voor medewerkers van SKOH. Onder leiderschap verstaan we de houding en het gedrag van de medewerkers binnen de organisatie die een richtinggevende verantwoordelijkheid hebben voor anderen binnen die organisatie. Daartoe behoren het bestuur, de directeuren en de leerkrachten. Dit aandachtsveld wil ons ervan doordringen dat wij samen de inspirerende en drijvende kracht zijn achter het continue verbeteren dat uiteindelijk moet leiden tot een kwalitatief nog sterkere SKOH. Het eigenaarschap van iedereen wordt hier aangeboord:
1. Leiderschap met lef:
SKOH bepaalt een uitdagende koers, draagt uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties (ook voor zichzelf) niet uit de weg, is integer en houdt vol.2016-07-06-09-47-11
2. Resultaatgerichtheid:
SKOH stuurt op de toegevoegde waarde van te verrichte inspanningen en houdt de waardering die dit oplevert bij de verschillende groepen (leerlingen, ouders, teamleden, bestuur, maatschappij) in balans.
3. Continu verbeteren:
SKOH vergelijkt de gemeten resultaten systematisch met de van de visie afgeleide doelstellingen. De directie stimuleert teamleden om innovatieve en creatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen.
4. Transparantie:
SKOH zorgt ervoor dat processen, onderlinge relaties en kwaliteitsindicatoren zijn vastgelegd en gecommuniceerd worden aan belanghebbenden (ouders, teamleden, bestuur, maatschappij). Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bekend.
5. Samenwerking:
SKOH werkt op een professionele manier samen, waarbij persoonlijke doelen en organisatiedoelen op elkaar zijn afgestemd. Bureaucratische structuren zijn afgebroken. Met partners in netwerken wordt gezocht naar maximale toegevoegde waarde voor het geheel.