GMR SKOH

Binnen de scholen die bij SKOH horen is de inspraak geregeld via de Wet Medezeggenschap op Scholen ( WMS). Alle scholen hebben een eigen MR, alle scholen tezamen hebben de GMR. De medezeggenschapsraden (MR-en) hebben inspraak in zaken die betrekking hebben op de eigen school. De MR is gesprekspartner van de directeur van de school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt alle bovenschoolse belangen voor de vier scholen. De GMR is gesprekpartner van het bestuur van SKOH en zorgt ervoor dat bovenschools beleid goed wordt uitgevoerd zodat scholen op schoolniveau goed kunnen functioneren. De GMR bestaat uit acht leden, waaronder vier personeelsleden van SKOH en vier ouders. GMR-leden hoeven geen MR-lid te zijn. Binnen de GMR bestaan verschillende werkgroepen. Deze bespreken stukken voor en komen indien nodig met voorstellen voor de volledige GMR. De uitvoerend bestuurder en de directeur onderwijs is bij het eerste gedeelte van de GMR-vergadering aanwezig.

 

Leden van de GMR:

Basisschool de Klim-op: Rob van den Bosch (ouder), Bram Lagendijk (leerkracht)

Basisschool Dr. Landman:  Janette Lengkeek en Monique van de Kerkhof (ouders),
Marja van Broekhoven (leerkracht)

Basisschool Franciscus:  Roland van de Pas (ouder), Sanne de Gier (leerkracht)

Basisschool Willibrordus: Mark de Vos en Bas Dobbelaer (ouders), Suzanne Merkx (leerkracht)